แคตตาล็อกออนไลน์

  • จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรมสมุทรปราการ

    จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฎิบัติหน้าที่นับเป็นสิ่งสำคัญในการปฎิบัติงาน เนื่องจากบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ดังนั้นต้องสร้างมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เข้ามาฝึกอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หลักสูตรการฝึกอบรม กฎระเบียบวินัยของบริษัทฯ จรรยาบรรของ รปภ. ความรู้เบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย ประเภทต่างๆ การฝึกใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้มาติดต่อ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จิตวิทยาเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันการโจรกรรม การเขียนรายงานประจำวัน การจราจร และการควบคุม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

    หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด