แคตตาล็อกออนไลน์

 • รักษาความปลอดภัย security guardสมุทรปราการ

  รักษาความปลอดภัย security guard บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี.เซอร์วิส จำกัด ได้เล็งเห็น " ความปลอดภัย " เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนัก ถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ของบริการ และพัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมามากกว่า 10 ปี  ประเภทของลูกค้าที่ให้บริการ บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน โรงงาน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน หมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า อาคารพานิชย์ อาคารสูง คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริการจัดหา รปภ.ดูแลความปลอดภัยสมุทรปราการ

  บริการรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวัน และถ้ามีเหตูร้ายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเฉียบพลัน รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และสายตรวจตำรวจ ในผลัดกลางคืนไว้ควบคุมการตรวจสอบ การปฎิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จึงมั่นใจได้ว่า ระบบบริหารการจัดการของบริษัทฯ สามารถรับประกันความพึงพอใจ ต่อผู้ว่าจ้างให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯเป็นอย่างดี

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริการรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ

  บริษัทรักษาความปลอดภัย สมุทรปราการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ไอ.วี. เซอร์วิส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา รับสมัครคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ ฝึกอบรม ปฐมนิเนศน์ ทดสอบตามระบบของบริษัทฯ จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามประวัติการทำงาน ประเมินผล พิจารณาโทษเมื่อผิดระเบียบวินัย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พิจารณาส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ

  บริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยสมุทรปราการ คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลากร ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 18-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป หญิง มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ18-45 ปี ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาภาคบังคับ หัวหน้าชุด ชาย มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุ 25-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การเป็น รปภ. อย่างน้อย 2 ปี ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด
 • จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรมสมุทรปราการ

  จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฎิบัติหน้าที่นับเป็นสิ่งสำคัญในการปฎิบัติงาน เนื่องจากบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ดังนั้นต้องสร้างมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เข้ามาฝึกอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หลักสูตรการฝึกอบรม กฎระเบียบวินัยของบริษัทฯ จรรยาบรรของ รปภ. ความรู้เบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย ประเภทต่างๆ การฝึกใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้มาติดต่อ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จิตวิทยาเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันการโจรกรรม การเขียนรายงานประจำวัน การจราจร และการควบคุม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

  หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

  ดูรายละเอียด