แคตตาล็อกออนไลน์

จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรมสมุทรปราการ

หมวดหมู่สินค้า :  บริษัทรักษาความปลอดภัย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จัดหา รปภ. ที่ผ่านการฝึกอบรม

การฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฎิบัติหน้าที่นับเป็นสิ่งสำคัญในการปฎิบัติงาน เนื่องจากบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน ดังนั้นต้องสร้างมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เข้ามาฝึกอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • กฎระเบียบวินัยของบริษัทฯ จรรยาบรรของ รปภ.
  • ความรู้เบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย ประเภทต่างๆ
  • การฝึกใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย
  • การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ผู้มาติดต่อ หน่วยงานราชการ และอื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จิตวิทยาเบื้องต้น
  • การป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันการโจรกรรม
  • การเขียนรายงานประจำวัน
  • การจราจร และการควบคุม
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า